اهداف و فعالیت های شورای هماهنگی


1.پل ارتباطی میان انجمن ها

پل ارتباطی میان انجمن های حوزه سه گانه میراث فرهنگی با سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشورجهت کاهش مراجعات حضوری و صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش کارایی و اثر بخشی بیشتر مطالبات و خواست های سمن ها

2.ایجاد بستر مناسب

ایجاد بستر مناسب جهت تقویت و توانمندسازی سمن های عضو در حوزه هایعمومی،تخصصی و حقوقی و ارائه مشاوره های تخصصی به سمن ها

3.انتخاب نماینده از بین سمن های عضو

انتخاب نماینده از بین سمن های عضو جهت مطالبات،مکاتبات و حضور در مراجع تصمیم ساز در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مانند کارگروه ها و شوراهای اداری و شرکت در نشست هات و جلسات مراجع دولتی و عمومی غیردولتی جهت اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب و حضور در فرآیند برنامه ریزی

4.ظرفیت سنجی درمناطق مختلف کشور

ظرفیت سنجی در مناطق مختلف کشور که دارای جاذبه های تاریخی،طبیعی،گردشگری و فرهنگی می باشند در راستای دفاع و نگهداری از داشته های تاریخی،طبیعی و فرهنگی آن منطقه

5.تعامل و مشورت

تعامل و مشورت جهت بهبود قوانین با بخش های گوناگون قوای سه گانه و سایر سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی و نیز شبکه ها و سازمان های مردم نهاد همکار و همراستا در سایر استان ها وهمچنین سایر کشورها در راستای اهداف و سیاست های شورا

6.برگزاری نشست ها و همایش ها

برگزاری نشست ها ،نمایشگاه هخا،همایش ها،جشن ها و رویدادهای ملی و منطقه ای درراستای اهداف و سیاست هخای شورا

7.برپایی نشست های هم اندیشی

برپایی نشست های هم اندیشی منطقه ای و ملی برای نزدیکی و آشنایی بیشتر سمن های عضو با فعالیت ها و دستاوردهای یکدیگر