image

توضیحات رویداد

تعداد 117 گزارش از فعالیت نوروزی سمن ها از 29 استان کشور به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سمن ها سین هشتم ارسال گردید که بعد از بررسی و ارزیابی های هیئت داوران جشنواره سمن های برگزیده صنایع دستی و گردشگری کشور تقدیر شدند

مسئول رویداد

مرجان حمزوی-09354204464